תחום תוכן:
מכללה:

1
תחום תוכן: EFL
שם האתר: Curriculum@eflk12il
כתובת האתר: http://web.beitberl.ac.il/~eflk12il/2001
תיאור: קורס זה נכתב בעקבות הוצאה לאור של תוכנית לימודים חדשה להוראת אנגלית בארץ. הוא מלמד מורים לאנגלית להבין את תוכנית הלימודים וליישם אותה בכיתה.
מחברים: 1.ד"ר ג'ין ורמל אנגלית בית ברל

2
תחום תוכן: EFL, תקשוב
שם האתר: Intercultural Project
כתובת האתר: http://academic.gallaudet.edu/courses/eng/engnews.nsf
תיאור: האתר מציג פרויקט בין-תרבותי של אוניברסיטת Gallaudet- האוניברסיטה לחרשים בוושינגטון ומכללת תלפיות בתל אביב. באמצעות פרוייקט זה הסטודנטים להוראה נחשפים לראשונה לחווית הלמידה המקוונת. הם לומדים על עולמו של החירש ובאמצעות פרויקטים שיתופיים מתנסים בסגנונות כתיבה שונים בסביבות סינכרוניות וא-סינכרוניות. בתערוכה מוצג העיתון המקוון שמסכם את הפעילויות של שני קורסים מקוונים משותפים לשתי קהילות הסטודנטים.
מחברים: 1.גב' איליין חוטר אנגלית/תקשוב תלפיות
2.מר הרי מרקוביץ אנגלית אחר

3
תחום תוכן: EFL
שם האתר: Let's do it ...E-learning
כתובת האתר: http://www.levinsky.macam98.ac.il/myeflsite/index.html
תיאור: יישומי מחשב בהוראת אנגלית
מחברים: 1.גב' אידה היילוויל מחשבים לוינסקי

4
תחום תוכן: EFL
שם האתר: Information and Communication Technologies (ICT) in EFL
כתובת האתר: http://web.beitberl.ac.il/~jean/ict/2001
תיאור: אתר מלוה-קורס זה מציע לסטודנט דרך לדעת מה מצפים ממנו כמורה לאנגלית, איזה מקורות באינטרנט יכולים לעזור לו ואפשרות ללמוד מהעבודות של עמיתיו.
מחברים: 1.ד"ר ג'ין ורמל אנגלית בית ברל

5
תחום תוכן: ספרות-לשון עברית
שם האתר: אוריינט-אתר מקצוע לשון והבעה
כתובת האתר: http://www.aviv.org.il/habaa
תיאור: אתר "אוריינט" הוא מרחב מקצוע "לשון והבעה", שפותח ברשת "אורט". האתר מציע מגוון מנגנוני עזרה ותמיכה דינמיים לקהילת התלמידים, המורים ואף למתכשרים להוראה בשלביה השונים. המרחב מכיל: מאגר מגוון של הצעות לתכנון ההוראה ומבחנים, פורום להתייעצות מקצועית, מאמרים וכתבות בנושאי לשון והבעה והצעות לדרכי הוראתם וכן אינדקס אתרים. כמו כן, מתקיימת באתר אינטראקציה בין המורים, בין התלמידים ובין המכשירים עצמם להוראה באמצעות קבוצות הדיון והעזרה הקיימות במרחב.
מחברים: 1.גב' דבורה הרפז מנהלת הוראת הידע לשון והבעה ברשת אורט אחר
2.גב' נחמה שני אורט-מו"פ אחר
3.גב' לימור צמח אורט-מו"פ אחר

6
תחום תוכן: מדעי הטבע, מדעי הסביבה והחקלאות
שם האתר: איכות הסביבה
כתובת האתר: http://ichut.macam.ac.il
תיאור: האתר משמש להוראה בקורסי "איכות הסביבה", בשלוש מכללות. הלומדים מנצלים בלמידתם משאבי ידע שכונסו לאתר בצורה של מילון מונחים מפורט, מאגר קישורים, חדשות סביבתיות חמות, מאגר אמצעי המחשה ויזואליים וחיבורים מקוריים של סטודנטים בסוגיות סביבתיות שונות. באתר מתועד פרוייקט לימודי בין מכללתי מיוחד העוסק בזיהום נחל הקישון.בנוסף לרכישת הידע וההבנה בנושאי סביבה בדרך של למידה עצמית מונחית, מושם דגש רב בלמידה על טיפוח המודעות והאיכפתיות הסביבתית: במדור "מפריע לי" הסטודנטים מתעדים ומפרסמים מפגעים סביבתיים ופועלים אצל הרשויות הרלוונטיות לתיקון מפגעים אלה. טיפוח המודעות בא לידי ביטוי גם בפורומים המצויים באתר, שבהם הסטודנטים והמורים המנחים מקיימים דיונים בשאלות סביבתיות. האתר מציע גם פעילויות חינוכיות מקוריות בנושאי סביבה ומקשר לאתרים אחרים שמציעים פעילויות כאלה.
מחברים: 1.ד"ר גד פולק מדעי הטבע סמינר הקיבוצים
2.ד"ר מירי רוזנבויים מדעי הטבע סמינר הקיבוצים
3.ד"ר בלה יעבץ מדעי הטבע סמינר הקיבוצים
4.גב' מירי שיינפלד מדעי הטבע סמינר הקיבוצים
5.ד"ר שרה פאר טבע אורנים
6.גב' מילי גלון מדעים אורות ישראל

7
תחום תוכן: אחר
שם האתר: אינטרנט לחינוך חברתי קהילתי
כתובת האתר: http://web.macam.ac.il/~vardagil/homepage.htm
תיאור: מטרות: 1.לרכוש מיומנויות לגלישה ועבודה ברשת האינטרנט – המהווה אחד מכלי התמיכה עבור עובדי נוער בתחומים שונים. 2.לפתח גישה ביקורתית לגבי טיב התכנים והמידע הקיים באינטרנט. 3.לבחון סוגיות חברתיות כפי שהן באות לידי ביטוי במפגש של בני נוער עם האינטרנט. 4.לברר את משמעותו של עולם האינטרנט עבור עובד הנוער (הן ככלי בעבודתו והן בהקשר לעבודתו החינוכית עם בני נוער). דרכי לימוד : פיתוח מיומנויות עבודה באינטרנט ותרגולן בהקשר של חינוך חברתי קהילתי/חינוך בלתי פורמאלי - במהלך כל מפגש יתנסו המשתתפים בפונקציה אחת של האינטרנט ולאחריה יבצעו תרגיל הקשור לחינוך חברתי קהילתי. סיכום מימצאי התרגיל בקבוצת הדיון. בצוע ראיונות עם עובדי נוער ועם בני נוער ואיסוף מידע לגבי הקשר שבין עולם האינטרנט לתפקידו של עובד הנוער במסגרות הפעולה השונות: מהי תרומתו הפוטנציאלית של האינטרנט לעבודתו של עובד הנוער? מה הן ההשלכות של האינטרנט על בני נוער? מה תפקידו של עובד הנוער בהקשר להשלכות אלו? סיכום ממצאי הראיונות תוך התייחסות למאמרים ותיאוריות.
מחברים: 1.גב' ורדה גיל חינוך חברתי קהילתי אורנים

8
תחום תוכן: לימודי החינוך, מדעי החברה, מדעי הטבע
שם האתר: איש ואישה ברא אותם
כתובת האתר: http://www.gordon.ac.il/naomi/ishveisha
תיאור: הקורס הנוכחי מתרכז סביב שלושה היבטים מתחומי דעת שונים: א. נשים וגברים - דומים או שונים? (המוח המיני, לשון ואנתרופולוגיה, ביולוגיה) ב. הערכת תכניות לימודים ג. למידה מרחוק (ע"י פעולת הגלישה) באמצעות האינטרנט והדואר האלקטרוני. בזיקה לנושאים אלו יספק הקורס ללומד חומר עיוני מפורט בכל אחד מהתחומים שהוזכרו לעיל. א. נשים, גברים - דומים או שונים? שאלות מרכזיות מעסיקות את החברה בת זמננו; האחת ממוקדת בזיהוי המאפיינים הייחודיים של הפרט והשנייה ממוקדת בזיהוי המאפיינים האוניברסליים המשותפים לכלל האנושות. בזיקה לשאלות אלו נחשפים מקורות מידע רבים המעידים על כך שהתנהגות האדם היא פונקציה של שני משתנים עיקריים: מבנה האישיות ומאפייני הסביבה (קורט לוין, 1935) ובנוסחה ( B= f (PxE. כאשר B מייצג את ההתנהגות, P את מאפייני האישיות ו - E את מאפייני הסביבה. משתנה נוסף, המשמש כגורם מתווך, ומשפיע על מערכות של עמדות, אמונות, תפיסות, דרכי התנהגות ועשייה של הפרט, מיוחס למגדר האדם "זכר" או "נקבה". השאלות בדבר המאפיינים הייחודיים לכל אחד מהמינים בצד זיהוי המאפיינים המשותפים לשני המינים ישמשו כקו מוביל בפיתוח יחידה זו. ב. הערכת תכנית לימודים: תכנית לימודים היא מושג המתאר תוצר של עיצוב תכני ידע שונים מותאמים לתהליכי הוראה ולמידה. התוכנית כוללת תכנים מוגדרים מראש ומעובדים בזיקה לתיאוריות חינוכיות, מטרות דידקטיות ולאוכלוסיות יעד ייחודיות. ג. למידה מרחוק באמצעות האינטרנט והדואר האלקטרוני: המונח "הוראה מרחוק" או "למידה מרחוק" הוגדר באופנים שונים על ידי חוקרים שונים בתוכניות רבות ושונות. הדבר המשותף לכולם היא ההפרדה במרחב ובזמן בין המורה והלומד, שליטת התלמיד על תהליך למידתו והתקשורת המתמידה בין המורה והתלמיד ובין התלמיד לעמיתיו המתווכת על ידי טכנולוגיה מתקדמת, דוגמת הדואר האלקטרוני וקבוצות הדיון.
מחברים: 1.ד"ר נעמי וינשטיין ביה"ס היסודי גורדון
2.ד"ר ענת ברנע מדעים גורדון
3.גב' איילה פרילוצקי ביה"ס היסודי גורדון
4.ד"ר דיצה משכית ביה"ס היסודי גורדון
5.מר שלמה דיסקין מדעים גורדון

9
תחום תוכן: מתמטיקה
שם האתר: אלף אפס
כתובת האתר: http://alefefes.macam.ac.il
תיאור: האתר המתוקשב של הרבעון "אלף אפס שעשועי מתמטיקה". באתר אוסף גדול של חידות, מאמרים, משחקים ופרדוכסים במתמטיקה. החומר מוגש בצורה אינטראקטיבית, ומאפשר לגולש להציע פתרונות ולבדוק את נכונותם, לשחק נגד המחשב, ולעיין בחומר תיאורטי. החידות ממוינות לפי דרגות קושי וגם לפי נושאים. האתר פותח בחוג למתמטיקה במכללה ירושלים, בכתיבת החומרים ובתכנות האתר שותפות תלמידות של החוג למתמטיקה ושל החוג המשולב מתמטיקה מדעי המחשב במכללה.
מחברים: 1.מר עקיבא קדרי ישומי מחשב בהוראה ירושלים לבנות
2.ד"ר זיוה דיוטש מתמטיקה ירושלים לבנות

10
תחום תוכן: מדעי הטבע, פיסיקה-כימיה
שם האתר: אסטרונומיה
כתובת האתר: http://web.macam98.ac.il/~eldar/astro1/main.htm
תיאור: קורס זה הוא קורס בסיסי באסטרונומיה, מיועד להכשרת מורי מדעים במסלול הגיל הרך, בית הספר היסודי וחטיבת הביניים.
מחברים: 1.גב' אסנת אלדר הוראת המדעים אורנים

11
תחום תוכן: דידקטיקה, תקשוב, אחר
שם האתר: אקטואליה בחינוך
כתובת האתר: http://www.talpiot.macam.ac.il/actual/
תיאור: הקורס נועד לחשוף את הסטודנטיות למורכבות תחום האקטואליה, ולהתמודדיות חינוכיות עם אירועים אקטואליה זאת תוך שימוש במגוון כלים אינטרנטיים. המשימה העיקרית בקורס היא בניית יחידה מתוקשבת שבה מציגות הסטודנטיות התמודדות חינוכית עם נושא אקטואלי. הצעות הסטודנטיות הועלו על הרשת ניתן לראותם ע"י לחיצה על פרוייקטים בתהליך
מחברים: 1.גב' רבקה פנייבסקי חינוך תלפיות
2.ד"ר איליין חוטר חינוך תלפיות

12
תחום תוכן: דידקטיקה, הדרכה פדגוגית, מדעי המחשב, מתמטיקה, תקשוב
שם האתר: אתר מלווה שיעור
כתובת האתר: http://web.macam98.ac.il/~kuny/doc/tochnit_meyumanuyot.doc
תיאור: האתר משמש בסיס לפעילות השבועית של הקורס : "הקניית מיומנויות תיקשוב" הסטודנטים יכולים לבקר באתרים עוד לפני השיעור וכך לבוא מוכנים . כן הם יכולים להתייחס ולהגיב .
מחברים: 1.ד"ר מרדכי שורק מחשבים , מתמטיקה לוינסקי

13
תחום תוכן: תקשוב
שם האתר: בניית אתרים חינוכיים
כתובת האתר: http://www.macam.ac.il/~olzang/sitedev
תיאור: אתר מלווה קורס " בניית אתרים חינוכיים ", מכללת קיי. באתר מוצגים: סילבוס, התוכנית השבועית, משימות, חומרי הדרכה לשימוש בכלים מתוקשבים, מקורות מסורתיים ומקוונים, פעילויות מתוקשבות, פורום. הקורס מיועד לסטודנטים מהמסלולים השונים.
מחברים: 1.ד"ר אולז'ן גולדשטיין שונים קיי

14
תחום תוכן: מדעי הטבע
שם האתר: בעלי חיים קטנים
כתובת האתר: http://animal.macam.ac.il
תיאור: מורים המלמדים בקורסי היסוד במדעי החיים יוכלו למצוא באתר מידע נגיש, בנושאים זואולוגיים, המאפשר הרחבת הידע של הסטודנט . כמו כן, נמצאים באתר מגוון פעילויות המתאימות לקהל הסטודנטים לצורך למידה עצמית וכן לצורכי העבודה המעשית בבתי הספר. הפעילויות כוללות : מערכי שעור ומשחקים כגון: פאזלים ומשחקי הרכבה אינטראקטיביים. מורים המלמדים בקורסי התמחות בזואולוגיה במסלולים השונים יוכלו לשלב שימוש באתר בהוראה בכתה ולתרגל באמצעות למידה מרחוק. הסטודנטים במסלולי ההתמחות יוכלו להשתמש במאגר המידע האינטראקטיבי לכתיבת עבודות חקר. באתר מאגר מידע שפותח במטרה לאפשר ללומד להגיע למידע על פי צרכיו. לא עוד דפדוף בין דפי אנציקלופדיה כדי להגיע למידע רלוונטי, אלא באמצעות הקשת מילות חיפוש ניתן להגיע למידע נקודתי. לדוגמא: אילו בע"ח חיים במים וקולטים חמצן מאוויר? אילו בע"ח מתרבים בדרך של רביית בתולין? ועוד. המידע הניתן במאגר כולל תיאור מילולי על בעל החיים, תמונות, קבצי קול וסרטונים.
מחברים: 1.ד"ר מירי רוזנבוים מדעים סמינר הקיבוצים
2.גב' מירי שינפלד מדעים סמינר הקיבוצים
3.ד"ר בלה יעבץ מדעים סמינר הקיבוצים
4.ד"ר שרה פאר מדעים אורנים
5.גב' מילי גלון מדעים אורות ישראל
6.גב' לילי שלגמן מדעים לוינסקי

15
תחום תוכן: דידקטיקה, תקשוב
שם האתר: גן שמח
כתובת האתר: http://web.macam.ac.il/~suki/GanSameah
תיאור: גן שמח - ה"גן" שלנו מתקיים עבור קורסים לשילוב מחשוב ותקשוב בגיל הרך במרכז שמ"ח - המרכז לשילוב המחשב בחינוך באורנים
מחברים: 1.גב' סוזן רחל לכנר שמ"ח אורנים

16
תחום תוכן: מדעי הטבע
שם האתר: האדם ובריאותו
כתובת האתר: http://web.beitberl.ac.il/~batiae/adam/
תיאור: הקורס מבוסס על גישת ה- STS (מדע-טכנולוגיה-חברה) בהוראת המדעים, גישה שמדגישה את ההיבטים החברתיים והטכנולוגיים של הנושאים המדעיים. גישה זאת מתבססת על חשיפת הלומדים לבעיות אוטנטיות, במטרה להגיע להבנתן ולהשגת פתרונות אפשריים. הלימוד מתנהל ברובו בצורה מקוונת ובחלקו במפגשים פנים אל פנים. במפגשים מתקיימים דיונים, הדגמות ופעילויות מעבדה. הלימוד המקוון מתרכז סביב אתר הקורס באינטרנט, המאפשר שימוש בכלים מתוקשבים שונים, המהוים תשתית טכנולוגית שתומכת בדרכי למידה אלו. בתערוכה זו מוצגים חלקים מהקורס שפתוחים לציבור.
מחברים: 1.ד"ר בתיה אילון מדעי הטבע בית ברל

17
תחום תוכן: היסטוריה, יהדות, מדעי החברה, פסיכולוגיה
שם האתר: ההומור כמנגנון הגנה בשואה
כתובת האתר: http://web.macam98.ac.il/~ochayo/humor/absracth.htm
תיאור: תיזה שאושרה על ידי הסנט של אוניברסיטת תל אביב לשם הענקת תואר דוקטור לפילוסופיה לחיה אוסטרובר
מחברים: 1.ד"ר חיה אוסטרובר בית הספר לחינוך בית ברל

18
תחום תוכן: דידקטיקה, הדרכה פדגוגית, לימודי החינוך, מדעי החברה, פסיכולוגיה, אחר
שם האתר: הומור התבלין להוראה וללמידה
כתובת האתר: http://web.macam98.ac.il/~ochayo/humor/humor.htm
תיאור: הפונקציות השונות של ההומור, חשיבות ההומור בהוראה ולמידה
מחברים: 1.ד"ר חיה אוסטרובר בית הספר לחינוך בית ברל

19
תחום תוכן: דידקטיקה, מדעי הטבע
שם האתר: הוראה משמעותית של מושגים מדעיים
כתובת האתר: http://telem.openu.ac.il/courses/2002a/c64242/
תיאור: הקורס פותח ומופעל במסגרת פרויקט תמי"ד של האוניברסיטה הפתוחה. במהלך הקורס מתקיימות 4 פגישות פרונטליות ושאר הקורס מתנהל באמצעות שיח בפורומים של הקורס ובאמצעות הגשת משימות בפורמט אלקטרוני. הקורס הנוכחי מתקיים בקרית החינוך "דרור" ומשתתפות בו מורות למדעים בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה וכן לבורנטיות וספרניות
מחברים: 1.ד"ר תמי יחיאלי מדעי הטבע ירושלים לבנות

20
תחום תוכן: היסטוריה, יהדות
שם האתר: הוראת השואה באמצעות בולים
כתובת האתר: http://web.macam98.ac.il/~ochayo/111.htm
תיאור: הוראת השואה באמצעות בולים תמונות ותמלילים לתלמידי חט"ב ומעלה
מחברים: 1.ד"ר חיה אוסטרובר בית הספר לחינוך בית ברל

21
תחום תוכן: מקרא
שם האתר: הסטוריה של תקופת המקרא
כתובת האתר: http://www.virtual.orot.macam.ac.il/raviv/a.htm
תיאור: קורס יסוד להכרת תקופת המקראה מבחינה הסטורית
מחברים: 1.ד"ר רבקה רביב תנ"ך אורות ישראל

22
תחום תוכן: מתמטיקה, תקשוב
שם האתר: הפונקציה הקוית
כתובת האתר: http://www.levinsky.macam98.ac.il/math/linear/linear.html
תיאור: אתר כיתתי העורך הכרות עם הפונקציה הקוית , ומלמד את תכונותיה
מחברים: 1.ד"ר מרדכי שורק מתמטיקה , מחשבים לוינסקי

23
תחום תוכן: היסטוריה, יהדות
שם האתר: השואה למידה אחרת
כתובת האתר: http://web.macam98.ac.il/~ochayo/gan/111.htm
תיאור: למידת השואה לתלמידי בית הספר היסודי
מחברים: 1.ד"ר חיה אוסטרובר בית הספר לחינוך בית ברל

24
תחום תוכן: מדעי הטבע, תקשוב
שם האתר: התמחות טבע ומדע לגיל הרך
כתובת האתר: http://web.macam98.ac.il/~mada/teva/index.html
תיאור: הקורס הוא קורס חובה במסגרת התמחות טבע ומדע בגיל הרך. הקורס ניתן בשנה ג' כקורס סימסטריאלי. הקורס כולל הכרות עם תוכניות הלימוד במדע וטכנולוגיה לגיל הרך, והעמקה במספר נושאים מדעיים.
מחברים: 1.גב' אסנת אלדר הוראת המדעים אורנים

25
תחום תוכן: תקשוב
שם האתר: התנסות בהוראה מתוקשבת
כתובת האתר: http://space.ort.org.il/metukshevet
תיאור: המרחב ברשת נבנה עבור קורס "התנסות בהוראה מתוקשבת" לפרחי הוראה בתקשורת וניהול, שנה ג', במכללה להוראת טכנולוגיה. בקורס זה הסטודנטים מיישמים שילוב של התקשוב בהוראת תחום התוכן. בין הנושאים הנלמדים בקורס: כתיבת פעילויות מתוקשבות, כתיבת פעילויות חקר ברשת, מידענות מתוקשבת, שילוב יישומים מתקדמים בהוראה ולמידה, הכרת מאגרי מידע בתחום התוכן, הערכת אתרים ופעילויות חינוכיות ברשת ועוד. השימוש במרחב ברשת ניתן על ידי אורט ישראל, המנהל למחקר, פיתוח והכשרה.
מחברים: 1.גב' ליאת בדיחי-אייל תקשורת וניהול הוראת טכנולוגיה

26
תחום תוכן: ספרות-לשון עברית, תקשוב
שם האתר: יישומי מחשב בהוראת ספרות
כתובת האתר: http://www.levinsky.macam98.ac.il/yms/
תיאור: קורס שנה ב' מתמחים בספרות מסלול על יסודי. הקורס בנוי כולו להוראה מרחוק. לימוד מיומנויות גלישה באינטרנט ופאור פוינט . כל הדוגמאות ההפניות והמטלות הן מתחום הספרות
מחברים: 1.גב' סמדר בר-טל חטיבת המחשבים לוינסקי

27
תחום תוכן: אחר
שם האתר: יישומי מחשב
כתובת האתר: http://courses.jercol.macam.ac.il/62/mavocomp/
תיאור: לימוד עצמי של יישומי מחשב - Word, Excel, PowerPoint, Internet, וכן פרויקט השו"ת של בר-אילן. הכנת הקורס עדיין לא הושלמה. שם משתמש וסיסמה mofet
מחברים: 1.ד"ר שרה פנטליאט מדעים וישומי מחשב ירושלים לבנות

28
תחום תוכן: הדרכה פדגוגית, תקשוב
שם האתר: ללמוד וללמד
כתובת האתר: http://www.orianit.edu-negev.gov.il/mifgash/
תיאור: פורום "מורים" פועל מזה שנים מספר במסגרות שונות ברשת. הפורום, שתחילתו ביוזמה של הדס אדלר ומורות נוספות, מהווה נקודת מפגש בה מורים רבים מרחבי הארץ נפגשים וירטואלית לשיתוף בחומרי למידה אותם יצרו, להחלפת דעות בנושאים שונים ויעוץ הדדי בתחומים הקשורים לעבודת ההוראה. בצורתו הנוכחית מתארח הפורום במערכת הפורומים של "תפוז". במהלך השנים התגבשה בפורום קהילה פעילה שכללה מורים מכרמיאל בצפון ועד אילת בדרום. בנוסף, רבים המורים הנכנסים לפורום לצרכים נקודתיים ומוצאים שם תמיד אוזן קשבת וחומרי למידה, המשמשים נקודת מוצא לחומרים נוספים החוזרים לפורום לטובת כלל הקהילה. בתקופה האחרונה הועלו על די המשתתפים בקשות ללמידת נושא "בנית אתר בית ספרי". שלב זה, שהוא המשך טבעי להעברת הקבצים במסגרת הפורום, נוצר כתוצאה מדרישה הולכת וגוברת בבתי הספר להציג נוכחות ברשת ולשלב עבודה עם יישומים מתוקשבים בהוראה. במענה לבקשות, הוחלט לקיים בחול המועד פסח שני ימי מפגש לחברי הקהילה , שיקדשו ללמידת הנושא. ההרשמה למפגש התקיימה באמצעות לוח מודעות שהוקם לצורך זה ובסיום התהליך נרשמו 36 משתתפים לאירוע. בית ספר "בן-גוריון" בכפר-סבא הסכים להעמיד את מעבדות המחשב שלו לטובת המפגש ובמקביל פורסמו מפעם לפעם הודעות עדכון בנושאי ארגון. הימים שקדמו למפגש היו ימים מתוחים מבחינה ביטחונית. מספר ימים לפני המפגש התרחש בכפר-סבא אירוע חבלני, יותר ויותר בעלים גויסו בצו 8 ולרגע הייה נדמה שהחלום היפה נגוז. למרות הקשיים, הוחלט לא לוותר ולקיים את האירוע במועדו. ואכן, במועד המתוכנן הגיעו המורים והמפגש התקיים. במשך יומיים למדו המשתתפים נושאים מגוונים, החל מיסודות בגראפיקה ממוחשבת וכלה בכתיבת דפי html והעברתם לשרת התקשוב. מעבר ללמידה האינטנסיבית, שימש המפגש אירוע חברתי והזדמנות מיוחדת להכרות עם האנשים העומדים מאחורי השמות הוירטואליים בפורום. התהליך לא הסתיים בתום שני ימי המפגש ולמעשה הלמידה ממשיכה בפורום. על המפגש, התהליך שקדם לו וחומרי הלמידה שנוצרו בעקבותיו, תוכלו לקרוא באתר המפגש
מחברים: 1.מר אלישע בביוף הכשרת מורים אחר

29
תחום תוכן: דידקטיקה, מדעי הטבע, מדעי הסביבה והחקלאות, פיסיקה-כימיה
שם האתר: מ.ס.י.ב.ה במדע
כתובת האתר: http://web.macam98.ac.il/~mada/madaim_rach/welcome.html
תיאור: הקורס מיועד לסטודנטים במסלול הגיל הרך במכללות, הקורס משלב עבודה של צוות מורים:מורה מתחום טבע דומם, מורה מתחום טבע חי ומדריכה פדגוגית. הקורס ניתן ב -16 מכללות שונות בארץ מלמדים אותו - כ- 60 מורים. האתר של הקורס מתוחזק ע"י מכללת אורנים.
מחברים: 1.גב' אסנת אלדר הוראת המדעים אורנים

30
תחום תוכן: דידקטיקה, לימודי החינוך, תקשוב
שם האתר: מאינפורמציה לידע
כתובת האתר: http://wremote.macam98.ac.il/information/first.html
תיאור: התהליכים שיש לעבור בכדי לבצע למידה יעילה, תוך דגש על למידה מהאינטרנט. בקורס מוצגים התהליכים מהצגת הבעיה, דרך איסוף המידע ובקרה עליו, וכלה בשיטות מיפוי ידע. כל התהליכים מתחשבים בדרכי למידה אישיות של הלומד.
מחברים: 1.גב' שרה אינטרטר השתלמויות מורים וינגייט

31
תחום תוכן: מדעי הטבע
שם האתר: מדבר הנגב ומפרץ אילת - היבטים בהתאמות צמחים ובעלי-חיים
כתובת האתר: http://web.macam98.ac.il/~peer/desert/main/
תיאור: הקורס מדבר הנגב ומפרץ אילת מיועד להכרת שיטות מחקר מדעי אקולוגי תוך פעילות חקר בשדה. לבחירת שאלות המחקרים ותכנונם נעזרים הסטודנטים במידע הנמצא באתר, בשיח אלקטרוני בפורום ובדואר אלקטרוני. מרבית שלבי התכנון מתבצעים במהלך שנת הלימודים בהנחייה מקוונת. מחקר השדה מתקיים לאחר תכנון המחקר ובחינת שיטות המחקר הרלבנטיות במעבדה. המחקר בשדה נמשך 5 ימים רצופים במהלך הקיץ. הנתונים הנאספים במהלך המחקר מוקלדים, מעובדים, מסוכמים ומוצגים ביום האחרון של סדנת המחקר.
מחברים: 1.ד"ר שרה פאר טבע אורנים
2.מר שי שפיר טבע אורנים
3.גב' ורדית מקלר מחשב אורנים

32
תחום תוכן: גיאוגרפיקה, מדעי הטבע
שם האתר: מדעי כדור הארץ והיקום
כתובת האתר: http://www.macam.ac.il/~olzang/earth
תיאור: אתר מלווה קורס בשם זהה, הנלמד במכללת קיי. האתר מכיל: סילבוס ותוכנית שבועית, חומרי הוראה: יחידות הוראה מתוקשבות, מצגות, מבדקים אינטראקטיביים, פעילויות מתוקשבות, שקפים, ביבליוגרפיה, רשימת סרטי וידאו ולומדות מחשב והפניות למקורות באינטרנט. הקורס מיועד לפרחי ההוראה מהשנתונים ג' ו-ד'.
מחברים: 1.ד"ר אולז'ן גולדשטיין מדעים קיי

33
תחום תוכן: דידקטיקה, מדעי הטבע, פיסיקה-כימיה
שם האתר: מושגי יסוד במדע ודרכי הוראתם
כתובת האתר: http://web.macam98.ac.il/~mada/Digitalit/OsnatEldar/index.html
תיאור: הקורס מהווה את הקורס הראשון הניתן בהכשרת מורים למדעים בבית הספר היסודי, הוא נותן מושגי יסוד במדע ודרכים להוראתם.
מחברים: 1.גב' אסנת אלדר הוראת המדעים אורנים

34
תחום תוכן: תקשוב
שם האתר: מחשבים בחינוך - אתר הקורסים של ניצה כץ וקארן בן-יהודה
כתובת האתר: http://www.macam98.ac.il/~nitzak
תיאור: האתר משמש לצורכי הוראת קורסים ביישומי מחשב בחינוך, במכללת סמינר הקיבוצים. האתר מתפקד בשני אופנים: כאתר מלווה לקורסים סדירים, הנערכים במפגשי פנים אל פנים. או כאתר לקורס מתוקשב, המתקיים כולו ברשת, ללא פגישות.
מחברים: 1.גב' ניצה כץ מחשבים בחינוך סמינר הקיבוצים
2.גב' קארן בן-יהודה מחשבים בחינוך סמינר הקיבוצים

35
תחום תוכן: דידקטיקה, יהדות, לימודי החינוך
שם האתר: מחשבת החינוך
כתובת האתר: http://www.virtual.orot.macam.ac.il/mashavet/00006.htm
תיאור: הקרוס עוסק בשאלות ערכיות והדרכים לטפל בהן
מחברים: 1.מר יצחק רסלר חינוך אורות ישראל

36
תחום תוכן: מדעי הטבע, פיסיקה-כימיה
שם האתר: מכניקה
כתובת האתר: http://web.macam98.ac.il/~mada/welcome.html/mechanic.htm
תיאור: הקורס הוא קורס בסיסי במכניקה ניוטונית, מיועד להכשרת מורי מדעים לבית הספר היסודי.
מחברים: 1.גב' אסנת אלדר הוראת המדעים אורנים

37
תחום תוכן: דידקטיקה, הדרכה פדגוגית, לימודי החינוך, מדעי החברה, פסיכולוגיה
שם האתר: סביבה לימודית מודעת למגדר
כתובת האתר: http://gender.mofet.macam98.ac.il/
תיאור: זהו אתר הנועד ללוות כל קורס העוסק בנושא מגדר. מטרות האתר: לאפשר להכיר את העובדות המעידות על אי-שוויון של הזדמנויות בחברה. לפתח את המודעות של מורי מורים, מדריכים פדגוגיים וסטודנטים במכללות לכך שיש העברה לא מודעת של תפקידי נשים וגברים בחומר הנלמד ובחברה בכלל. לפתח כלים להתמודדות עם התנהגות זו ולשנותה. לאפשר להבין את ההשלכות של המינניות בהבניות החברתיות, הפסיכולוגיות, הפוליטיות והכלכליות, ואת ההשפעה שיש להבניות אלו על ציפיותינו להפוך את הנשים והגברים המשמשות ומשמשים סוכני הוראה לסוכני שינוי לפתח פעילויות שתעוררנה תהליכים אקטיביים לשינוי לבנות קהילה מתוקשבת של פעילים מודעי מגדר.
מחברים: 1.ד"ר מלכה אנקר פסיכולוגיה סמינר הקיבוצים
2.גב' ציפי מרגלית חטיבת המחשבים לוינסקי
3.ד"ר בבי טורניאנסקי פסיכולוגיה קיי

38
תחום תוכן: תקשוב, אחר
שם האתר: סביבות למידה
כתובת האתר: http://www.levinsky.macam98.ac.il/svivot/
תיאור: הכרת סביבות למידה עתירות טכנולוגיה והתנסות בהן כמורה וכלומד.
מחברים: 1.ד"ר נילי מור מחשבים לוינסקי

39
תחום תוכן: אחר
שם האתר: סדנה לפיתוח מיומנויות כתיבה אקדמית
כתובת האתר: http://www.levinsky.macam98.ac.il/ka/
תיאור: שינויים רבים חלים בדרכי ההוראה והלמידה עם טכנולוגיות המחשב והתיקשוב המשתכללות והולכות. הטכנולוגיה מאפשרת ניהול תהליכי כתיבה ושימוש במחשב כעמית אינטלקטואלי. היא מאפשרת הרחבת הגבולות הפיזיים, התפקודיים, החושיים, האנושיים והחברתיים וכן הרחבה של מקורות הידע ותהליכי ארגון הידע. למידת חקר עצמאית, יחד עם הנחיה צמודה של מורה המכללה, היא הרלבנטית והמשמעותית ביותר ויכולה לנצל את הטכנולוגיה לצרכיה. בקורס זה, בוחר התלמיד נושא הרלבנטי והמעניין אותו וכותב עליו עבודת חקר תוך למידה עצמית, למידה שיתופית, שימוש בספרייה ובמאגרי מידע, למידה בסביבה עתירת טכנולוגיה וארגון וניהול הידע בסיוע כלי טכנולוגיה שונים.
מחברים: 1.גב' ציפי מרגלית חטיבת המחשבים לוינסקי
2.גב' עדנה ברקי-גור-אריה ביולוגיה והדרכה פדגוגית לוינסקי
3.גב' רמה לוריאן הדרכה פדגוגית לוינסקי

40
תחום תוכן: ספרות-לשון עברית
שם האתר: סיפור וירטואלי
כתובת האתר: http://netcollege.beitberl.ac.il
תיאור: קורס יסוד בסיפורת הבנוי על מודל קריאה המדגיש את מעורבותו של הקורא בהפקת המשמעות מהטקסט הספרותי. לשיטתי, 'קריאה מקוונת' מעלה את רמת התגובה היצירתית- האישית של הקורא בזכות הכלים השונים הניתנים לו בסביבה הלימודית לכתוב את פרשנותו שלו לטקסט . הקורס יילמד בשנת הלימודים תשס"ג,בחוג לספרות, מכללת בית ברל. הוא צפוי לשינויים בעקבות תהליכי למידה-הוראה. הכניסה לקורס בשם משתמש ובסיסמא, שניהם mofet
מחברים: 1.ד"ר נעמי טנא החוג לספרות בית ברל

41
תחום תוכן: EFL, דידקטיקה, הדרכה פדגוגית, לימודי החינוך
שם האתר: ספרות ילדים בהכשרת מורים לאנגלית
כתובת האתר: http://highlearn.macam.ac.il/login.asp?lang=972&targetHost=highlearn%2Emacam%2Eac%2Eil&targetPage=%2FDefault%2Easp%3Ftime%3D1012119910411&time=1022135
תיאור: הקורס מלמד דרכים לשימוש בספרות ילדים בהוראת האנגלית. שם משתמש וסיסמה guestor
מחברים: 1.ד"ר ויטלא ארזי אנגלית אורות ישראל

42
תחום תוכן: הדרכה פדגוגית, מתמטיקה, תקשוב
שם האתר: עזרשת
כתובת האתר: http://ezer.jercol.macam.ac.il/
תיאור: עזרשת הוא אתר המגיש עזרה במתמטיקה מרחוק לכל הגילאים. העזרה אנונימית, מהירה ואמינה. את האתר פיתחו בוגרות החוג המשולב מתמטיקה מדעי המחשב במכללה ירושלים, ואותו מתפעלות בתורנות תלמידות החוג למתמטיקה במכללה. ההשתתפות בפעילות בעזרשת מחליפה חלק ממטלות הסטאג' של התלמידות. לאתר צמוד פורום פדגוגי בו מדווחת התלמידה על השיקולים הדידקטיים שהנחו אותה במתן התשובה, ובו מתנהלים דיונים עם המנחים הפדגוגיים
מחברים: 1.ד"ר זיוה דויטש מתמטיקה ירושלים לבנות
2.מר עקיבא קדרי מתמטיקה ויישומי מחשב בהוראה ירושלים לבנות

43
תחום תוכן: לימודי החינוך, תקשוב
שם האתר: עיצוב תכנים לימודיים בסביבה מתוקשבת
כתובת האתר: http://pedagog.macam.ac.il/tichnoon/index.htm
תיאור: לימודים ברשת על... לימודים ברשת. הקורס עוסק בהיבטים שונים של ההוראה המתוקשבת: השער הראשון עוסק ברקע התיאורטי. השער השני מתמקד ביצירת חומרי למידה מתוקשבים ובמתודיקה של ההוראה המתוקשבת. השער השלישי מביא,על קצה המזלג,השלכות והשפעות בהיבט ראשון.
מחברים: 1.ד"ר יצחק יהלום כללי מכון מופ"ת

44
תחום תוכן: מדעי הטבע
שם האתר: על כנפי הדמיון המדעי
כתובת האתר: http://207.232.9.131/tochniyot_limudim/dimyon/
תיאור: התכנית "על כנפי הדמיון המדעי" היא ניסיון להתבונן על חוקים ותופעות מדעיות, טכנולוגיות, חברתיות ועוד, מנקודות זינוק דמיוניות או עתידניות. נקודת זינוק יכולה להיות שאלה, בעיה או נקודה לדיון, שממנה ייצאו התלמידים כדי לעסוק בנושא ולפתחו. בתכנית, מתארים התלמידים סיטואציות דמיוניות שונות תוך התחשבות בחוקים ובתופעות מדעיות. תוך כדי הפעילות בתכנית, מפתחים התלמידים יצירתיות, חשיבה, רגשות וכן לומדים מדע ועבודה בסביבה מתוקשבת. ההתבוננות על העולם משתנה ממבט של הכל מובן מאליו למבט של פליאה וקסם. "על כנפי הדמיון המדעי" היא תכנית פתוחה, שהמורים והתלמידים עצמם שותפים פעילים לעיצובה. הם הקובעים את התכנים, הם המחליטים מה וכיצד להעריך, הם התורמים רעיונות חדשים לתכנית, והם הקובעים את גיל הלומדים ואת משך הזמן שיוקדש לתכנית. כל זאת, בניגוד לתכניות הלימודים המקובלות, שבהן יש הגדרה ברורה למדיי של התכנים ושל ההישגים המצופים. מבחינה זאת, יש כאן כוונה להרחיב את קהילת המתכננים, ובהדרגה - לצמצם, לטשטש או לבטל את ההבדל בין המתכננים, המבצעים והמעריכים. במסגרת תפיסה זו, תפקידם של אנשי האגף לתכניות לימודים לשמש כ"אתר שילוח" של רעיונות, לעודד את החשיבה היצירתית- תכנונית של המורים, לקשר בין המורים השותפים לתכנית, לסייע בפיתוח כיוונים חדשים ומחשבות חדשות. להטמעת התכנית בקרב מורים ברחבי הארץ: · פותחו מספר פעילויות מעובדות, המציעות פעילויות בתכנים שונים בתוספת מקורות מידע. פיתוח הפעילויות לווה בהתנסויות רבות בבתי ספר בירושלים ובגליל המערבי. · הפעילויות ותיעוד ההתנסויות מופיעים ברשת האינטרנט ופתוחים לכל. · באתר התנהלה השתלמות מורים הנקראת "מורים פורשים כנפיים". המשימות גלויות וניתן ללמוד מהן. בעתיד יופיעו באתר דוגמאות לעבודות שהגישו משתלמים. בשנה הבאה , מורים מוזמנים להפגש באתר לדיונים בנושאי התכנית לשם יצירת קהילת מורים ותלמידים הלומדת וחושבת תוך תיאום ושיתוף פעולה.
מחברים: 1.מר יורם אורעד אשכול מדע וטכנולוגיה, האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים, משרד החינוך אחר
2.גב' רקפת דנאי אשכול מדע וטכנולוגיה, האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים, משרד החינוך אחר

45
תחום תוכן: דידקטיקה, הדרכה פדגוגית, מתמטיקה, תקשוב
שם האתר: פיתוח חשיבה מתמטית
כתובת האתר: http://www.levinsky.macam98.ac.il/math/vm/welcome.html
תיאור: פעילויות המיועדות לסייע לתלמידים , ע"י דפעילים מתוקשבים , לסגל לעצמם מיומנויות של חשיבה וחקירה מתמטיות .
מחברים: 1.ד"ר מרדכי שורק מחשבים , מתמטיקה לוינסקי

46
תחום תוכן: מדעי החברה, פסיכולוגיה
שם האתר: פסיכולוגיה חברתית
כתובת האתר: http://ceti.macam.ac.il/courses/socpsy/index.asp
תיאור: זה קורס מקוון המיועד לסטודנטים בשנה ד' במכללה לחינוך ע"ש קיי. אתר הקורס כולל פרקי קריאה בנושאים בסיסיים בתחום (העצמי, סטריאוטיפים, עמדות, נורמות, תוקפנות, יחסים אינטימיים, וכו') וחומר נלווה כגון קישורים, כתבי עתונות, מילון מושגים ואינדקס. משולבים בקורס גם פורומים לדיון, מערכת חדשות, סקרים, וכלים נוספים שפותחו במכללת קיי.
מחברים: 1.ד"ר בבי טורניאנסקי פסיכולוגיה קיי

47
תחום תוכן: פסיכולוגיה
שם האתר: קוגניציה בגיל בית הספר
כתובת האתר: http://web.macam98.ac.il/~tamil/yesodi/home.htm
תיאור: הקורס מביא פרקים נבחרים מתחום הפסיכולוגיה הקוגניטיבית ומקשרם להוראה ולדידקטיקה בביה"ס. הקורס מתאר את איפיוני החשיבה בגיל זה ומתעכב על תהליכי עיבוד מידע, הבנה חברתית ותהליכי למידה. מודגש ההקשר של תכנים אלו למטרות הוראה, לבחירת תכני הוראה ולהפעלת התלמידים. האתר מכיל פורום ('שאלות לדיון') בו ניתן לקרוא את ההתכתבות שהתנהלה במהלך הסימסטר הראשון בשנה זו בין התלמידים ובין המרצה.
מחברים: 1.ד"ר פנינה לנגברג יסודי אורנים

48
תחום תוכן: תקשוב
שם האתר: קורס בסיסי ליישומי מחשב
כתובת האתר: http://web.macam98.ac.il/~chaim/muaz.htm
תיאור: קורס בסיסי ליישומי מחשב
מחברים: 1.מר חיים תירוש יישומי מחשב סמינר הקיבוצים

49
תחום תוכן: הדרכה פדגוגית, היסטוריה, תקשוב
שם האתר: רב-שיח מתוקשב
כתובת האתר: http://www.talpiot.macam98.ac.il/actual/jafa/ravsiach/ravsiah.html
תיאור: רב שיח מתוקשב מתכשרים בתכנית מצוינים להוראה במכללת "תלפיות"ותלמידים מחוננים בביה"ס היסודי. יכירו סביבת למידה–הוראה מקוונת, ויגבשו תפיסות חינוכיות לגבי תפקוד המורה הפועל בסביבה זו.
מחברים: 1.גב' יפה שפיגל מצוינות תלפיות
2.גב' איליין חוטר תקשוב תלפיות

50
תחום תוכן: מדעי הטבע, מדעי המחשב, תקשוב
שם האתר: שילוב המחשב בהוראת טבע ומדעים
כתובת האתר: http://web.macam98.ac.il/~vardit/computer%20in%20science/main.htm
תיאור: הקורס שילוב המחשב בהוראת הטבע והמדעים חושף את מורי המדעים לכלים ממוחשבים כגליון אלקטרוני, הכנת מצגות, לומדות במדעים, מעבדה ממוחשבת, דואר אלקטרוני ואתרים נבחרים בהוראת המדעים. המורים לומדים להשתמש בכלים הממוחשבים ומכינים חומרים ממוחשבים בנושאים הנלמדים בבית הספר. במהלך הקורס נלמדות שיטות לשילוב המחשב בבית הספר ונבחנים היתרונות והקשיים.
מחברים: 1.ד"ר שרה פאר טבע אורנים
2.גב' ורדית מקלר מחשב אורנים

51
תחום תוכן: מדעי הטבע
שם האתר: שילוב מחשב בהוראת ביולוגיה
כתובת האתר: http://oranim214.oranim.macam.ac.il/anatn/
תיאור: בקורס פעילויות בתחומי הביולוגיה לחטיבה עליונה שבהם יש שימוש בגיליון אלקטרוני,באינטרנט ובתוכנה להכנת מצגות
מחברים: 1.גב' ענת נצר שילוב המחשב בהוראה אורנים

52
תחום תוכן: ספרות-לשון עברית
שם האתר: שירה אמונית בת זמננו
כתובת האתר: http://www.virtual.orot.macam.ac.il/mira/a.htm
תיאור: הקורס מקנה מיומניות לטיפול בשירה אמונית מהיבטים שונים ומגוונים
מחברים: 1.גב' מירה לוינגר ספרות עברית אורות ישראל

53
תחום תוכן: תקשוב
שם האתר: תקשוב בחינוך מיוחד
כתובת האתר: http://www.macam.ac.il/~olzang/sped
תיאור: תקשוב בחינוך מיוחד אתר מלווה קורס "תקשוב בחינוך לחינוך מיוחד", מכללת קיי. באתר מוצגים: סילבוס, התוכנית השבועית, משימות, חומרי הדרכה לשימוש בכלים מתוקשבים, מקורות מסורתיים ומקוונים, פעילויות מתוקשבות, פורום וצ'אט. הקורס מיועד לסטודנטים של שנה ב' מהמסלול חינוך מיוחד ומורים מהתוכנית להסבה לחינוך מיוחד.
מחברים: 1.ד"ר אולז'ן גולדשטיין חינוך מיוחד קיי

54
תחום תוכן: לימודי החינוך, שיטות מחקר, תקשוב
שם האתר: תרגילים לקראת כתיבת עבודה עיונית
כתובת האתר: http://web.macam.ac.il/~tamil/writing/index.htm
תיאור: קורס ניסיוני העוסק בכתיבת עבודה עיונית כתהליך רב שלבי, תוך התייחסות להטרוגניות של התלמידים.הקורס מתעדכן מדי סמסטר לפי צורכי התלמידים
מחברים: 1.ד"ר איה מרבך לשון אורנים
2.גב' תמי ליבנה תקשוב אורנים


למעלה